Organy spółki


Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników – które dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki w Bielawie.Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy: 
  - zmiany umowy Spółki, 
  - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
  - powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, 
  - ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, 
  - zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, 
  - zaciąganie kredytów bankowych w wysokości przekraczającej wielkość kapitału   
     zakładowego, 
  - kupno, sprzedaż środków trwałych nieruchomości, 
  - zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa
     użytkownika, 
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat 
     za ubiegły rok obrotowy i kwitowanie Zarządu Spółki z wykonania obowiązków, 
  - zezwolenie na zbycie udziałów za zgodą Rady Miejskiej Bielawa, 
  - wszystkie inne sprawy wymagające dla swej ważności Uchwały Zgromadzenia Wspólników określone szczegółowo Kodeksem spółek handlowych.

2. Rada Nadzorcza – wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
    Skład Rady Nadzorczej:
                                          1. Przewodniczący - Andrzej Świerszczewicz. 
                                          2. Zastępca przewodniczącego -Alicja Rak. 
                                          2. Członek - Tomasz Stefański.

Do poszczególnych kompetencji rady nadzorczej należy: badanie bilansu oraz rachunku zysków i start co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, badaniem sprawozdań Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z powyższego badania.

3. Zarząd Spółki – jest organem wykonawczym i zarządzającym. Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

Prezesem Spółki jest Rafał Kwaśny.
Informacja wytworzona przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:30:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olga Poborczyk
email: tbs@tbsbielawa.pl tel.:74 645 04 39
, w dniu:  22‑05‑2019 11:30:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2019 11:17:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie